طراحی شبکه

راه اندازی شبکه
راه اندازی شبکه
دسامبر 29, 2019
نقشه شبکه
نقشه شبکه
دسامبر 29, 2019

طراحی شبکه

طراحی شبکه : از جمله نکات موجود در طراحی شبکه عبارتند از :

  • مسیر عبور کابل کشی در طراحی شبکه
  • بررسی دقیق و طراحی شبکه به صورت فیزیکی
  • محل قرارگرفتن نودها و سیستم ها در طراحی شبکه
  • در نظر گرفتن منابع IT و ارزیابی منابع در طراحی شبکه
  • توجه به عملیات تعمیر و نگهداری در طراحی شبکه
  • هدف از راه اندازی شبکه و توپولوژی شبکه
  • برنامه ریزی های شبکه در کوتاه مدت و بلند مدت
  • تجهیزاتی که در شبکه کار می کنند و موقعیت فیزیکی آن ها در طراحی شبکه